แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ คุณครูศิริเพ็ญ ช่างเพียร และคุณครูศดานันท์ วรอินทร์ นำนักเรียนประกอบด้วย
๑. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีเสริม ม.๓/๑
๒. เด็กหญิงอรวรรณยา นาคปนคำ ม.๓/๑
๓. เด็กชายมโนพัศ ด้วงเหม็น ม.๒/๑
๔. เด็กหญิงธมลวรรณ สุขเสวี ม.๓/๑
๕. เด็กหญิงธนัชพร สถิตพงษา ม.๓/๑
๖. เด็กหญิงกชมนพรรณ เดชาครุฑ ม.๒/๑
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติมที่………………..https://shorturl.asia/gwftR