หน้าแรก

นายเมธี  วัฒนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์


วิสัยทัศน์ (vision)

"เป็นคนดีมีคุณธรรม    เลิศล้ำวิชาการ
ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์    บนพื้นฐานความเป็นไทย"

อัตลักษณ์
"ลูกอุลิต     ยิ้มไหว้    ทักทาย    มีน้ำใจไมตรี"

เอกลักษณ์
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

นายวรวิทย์  สุขจุ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

 

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!

Flag Counter