ลูกเสือ-เนตรนารี ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในกิจกรรมหน้าเสาธง

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในกิจกรรมหน้าเสาธง และเสียงตามสายของโรงเรียน เพื่อร่วมกันรณรงค์ต้านภัยเกียวกับปัญหายาเสพติด และสร้างความตระหนักแก่นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม…………..https://bit.ly/3RqmY1e