คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนายกสมาคมนักเรียนเก่าอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบความเป็นเลิศด้านการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนายกสมาคมนักเรียนเก่าอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบความเป็นเลิศด้านการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกดังนี้
๑. นายวรวิทย์ สุขจุ่น รองผู้อำนวยการ
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๒. คุณบัญชา ช้างเขียว นายกสมาคมนักเรียนเก่าอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๓. คุณครูวิเชียรบุรี ขวัญโพก
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๔.คุณครูสิรินุช ฉายประทีป
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๕.คุณครูสุวัชชา นุ่มสุข
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๖.คุณครูชฏินี จูเทศ
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๗.คุณครูเกตุมณี ระดมทอง
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๘.คุณครูปาวียา เอมอ่อน
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๙.คุณครูจารุพรรณ ยังยิ้ม
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๑๐.คุณครูอาทิตย์ เทียนยวง
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
๑๑.คุณครูนิติพล สดรัมย์
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา

อ่านเพิ่มเติมที่………………..https://shorturl.asia/p0TxL