รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายวัชรพัฐ มะธิตะโน และนางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรดำเนินขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สหวิทยาเขตธรรมจักร ณ โรงเรียน อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายวัชรพัฐ มะธิตะโน และนางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรดำเนินขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สหวิทยาเขตธรรมจักร ณ โรงเรียน อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม……………https://bit.ly/3BVafyE