การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปี2566

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง  https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4793
2. ข้อมูลผู้บริหาร https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4662
3. อำนาจหน้าที่ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4609
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4800
5. ข้อมูลการติดต่อ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=1770
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7104
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?cat=4
8. Q&A https://web.ulitphaiboon.ac.th/?p=7123
9. Social Network https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4674
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7149

การบริหารงาน

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7137
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7156
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7167
14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4836
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4848
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7175
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7235
18. E-Service  https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4762

การจัดซื้อจัดจ้าง

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7180
20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7189
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7195
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7201

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7207
24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7211
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7215
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7219

การส่งเสริมความโปร่งใส

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4920
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4967
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=5003
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7298

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7246
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7303
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7307
34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7263
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7269
36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7258
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7276
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7282

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7223
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7240
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7230
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7313
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=7318