การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปี2565

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง  https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4793
2. ข้อมูลผู้บริหาร https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4662
3. อำนาจหน้าที่ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4609
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4800
5. ข้อมูลการติดต่อ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=1770
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4710
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?cat=4
8. Q&A https://forms.gle/kYu18CXJwrPwmcu4A
9. Social Network https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4674

การบริหารงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4819
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4825
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4831
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4836
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4848
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4858
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4934
17. E-Service  https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4762

การบริหารเงินงบประมาณ

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4862
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4866
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4809
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4872
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4603
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4877
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4882

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4889
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4897
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4903
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4997

การส่งเสริมความโปร่งใส

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4920
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4967
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=5018
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://forms.gle/nMGstUt6AK6niKfK9
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=5037

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4927
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=5048
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=5014
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=5042
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4913
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4948
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4954
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4958

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4963
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://web.ulitphaiboon.ac.th/?page_id=4909&preview=true