คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์