ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ รายนามผู้บริหาร ระยะเวลา(ปี พ.ศ.) รวมระยะเวลา ตำแหน่ง รูปภาพ

1

นายธีระชัย  ฤทธิ์เรืองเดช

พ.ศ. 2498-2499

1 ปี

รักษาการครูใหญ่

2

นายเจริญ  ลัดดาพงษ์

พ.ศ. 2499-2509

10 ปี

อาจารย์ใหญ่

3

นายธีรพล วงศ์ธัญญา

พ.ศ. 2509-2518

9 ปี

อาจารย์ใหญ่

4

นายเรือง  ปาเฉย

พ.ศ. 2519-2520

1 ปี

อาจารย์ใหญ่

5

นายสุชาติ  อำมฤตขจร

พ.ศ. 2520-2524

4 ปี

อาจารย์ใหญ่

6

นายประยุทธ์ ศรีดารา

พ.ศ. 2524-2529

5 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

7

นายสุนทร  ดีสุข

พ.ศ. 2529-2535

6 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

8

นายประกอบ แสงสุวรรณ

พ.ศ. 2535-2536

1 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

9

นายประคอง  สมบุญ

พ.ศ. 2536-2537

1 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

10

นายบุญสร้าง  อ่ำทุ่งพงศ์

พ.ศ. 2537-2540

3 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

11

นายถวัลย์  ตันธีระพงศ์

พ.ศ. 2540-2547

7 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

12

นายมนู  สืบพงษ์พันธุ์

พ.ศ. 2547-2548

1 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

13

นายถวัลย์  ตันธีระพงศ์

พ.ศ. 2548-2553

5 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

14

นางสาวเฉิดฉัน  จันทร์งาม

พ.ศ. 2553-2561

8 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

15

นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล

พ.ศ. 2561-2564

3 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

16

นายเมธี  วัฒนสิงห์

พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

-

ผู้อำนวยการโรงเรียน