วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นคนดีมีคุณธรรม    เลิศล้ำวิชาการ    ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์    บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ในระดับ OBECQA
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพความเป็นพลโลก
 2. สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐาน
 3. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 กลยุทธ์โรงเรียน

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพความเป็นพลโลก
 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์

ลูกอุลิต     ยิ้มไหว้    ทักทาย    มีน้ำใจไมตรี

เอกลักษณ์

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

สัญลักษณ์ของโรงเรียน


รูปเรือสำเภา

อักษรย่อ                             อ. พ. ช.
ปรัชญาของโรงเรียน          สุ วิชาโน ภวํ โหตุ
สีประจำโรงเรียน                 ฟ้า - แดง