ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เกิดขึ้นจากความเห็นพ้องต้องกันของผู้นำชุมชนว่าควรให้มีโรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาในอำเภอมโนรมย์ จึงไปพบกับนายถวัลย์ เถลิงศรี ศึกษาธิการอำเภอมโนรมย์ เพื่อขอให้ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการก่อตั้งโรงเรียน ในขณะนั้นคุณไพบูลย์ และคุณอุลิต (ศิริวัฒนะ) ได้แจ้งความจำนงบริจาคที่ดิน จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา คิดเป็นเงิน 100,000 บาท (ราคาประเมินปี 2498) ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จึงอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2498 โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนมโนรมย์อุลิตไพบูลย์ราษฎร์" จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนมโนรมย์ "สุวรรณอนุสรณ์" เป็นสถานที่เรียน นายธีระชัย ฤทธิเรืองเดช ทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน คุณไพบูลย์ และคุณอุลิต จึงบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท และผู้ปกครองนักเรียน พ่อค้าประชาชน ตลอดจนข้าราชการร่วมบริจาคอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท  สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ  พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาพ.ศ. 2507 ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้ใหม่ ชื่อว่า"โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์" ทั้งนี้ให้ชื่อมีความสอดคล้องกับชื่อผู้บริจาคที่ดิน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนี้
1. คุณละมูล -คุณฉลอม เรือนภู่ บริจาคที่ดินเพื่อขยายถนนทางเข้าโรงเรียน กว้าง 3 ศอก ยาว 150 เมตร
2. ปีงบประมาณ 2509 ซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ 18 ตารางวา จากเงินงบประมาณ 12,000 บาท
3. ปีงบประมาณ 2514 กำนันเจี๊ยบ-คุณส้มกุ่ย เอี่ยมประไพ บริจาค 4 ไร่ คิดเป็นเงิน 164,000 บาท
4. ปีงบประมาณ 2514 ซื้อที่ดิน เพิ่มอีก จำนวน 6 ไร่ ราคา 250,000 บาท (เงินงบประมาณ 230,000 บาท)
5. เงินบำรุงการศึกษา (20,000 บาท)

ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 21 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา มีนายเมธี วัฒนสิงห์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน