กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสิรินุช  ฉายประทีป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูนิติพล   สดรัมย์

ครูผุสดาภรณ์  บัวย้อย

ครูสุวัชชา   นุ่มสุข

ครูมณฑกานต์   เตรียมดี

ครูวันเพ็ญ โพธิ์มูล