กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูวุฒิภัทร  ธนภูมิพานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูพัชร์รัชฏ์   แสงมณี