กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูนิสา  ทรงรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูเทพี  เขียนสาร์

ครูวิเชียรบุรี  ขวัญโพก

ครูชฏินี จูเทศ

ครูจุฑามาศ  หงิมเพ็ง