กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูชนัญธิดา   อ่วมทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ครูศิริเพ็ญ   ช่างเพียร

ครูทัศนีย์   โตใหญ่

ครูนันทิกา   จารุไพบูลย์

ครูธนภรณ์   เงินเนตร์

ครูอาทิตย์  เก่งสาริกิจ

ครูชนันธิดา  ก้านดอกไม้

ครูฉัฐมาศ อยู่โต

ครูอารีรัตน์ อุ่นทอง

ครูวิมลพันธ์ สุภาวะ