กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูอาทิตย์  เทียนยวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูยุพา   ยศรุ่งเรือง

ครูสุรีย์นิภา   ทิพยรัตน์

ครูจามร   วันชุลี

ครูวรัญญู   ทองคำมาก

ครูเกตุมณี   ระดมทอง

ครูเอกราช  อุดมมหาไพร