กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูเบญจวรรณ์  แตนิล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจารุพรรณ  ยังยิ้ม

ครูสิริมณฑ์  ทวีกสิกรรม

ครูปาวียา  เอมอ่อน

ครูกนกวรรณ  เพชรไทย