ฝ่ายบริหาร

นายเมธี   วัฒนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

นายวรวิทย์   สุขจุ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

นายจักรพงษ์  ฉายประทีป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

นายวรวิทย์   สุขจุ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเทพี   เขียนสาร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวศิริเพ็ญ  ช่างเพียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายอาทิตย์  เทียนยวง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน