คุณครูนันทิกา จารุไพบูลย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแม่แบบครูและบุคลากรต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ และสร้างเครือข่ายห้องเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ คุณครูนันทิกา จารุไพบูลย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแม่แบบครูและบุคลากรต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ และสร้างเครือข่ายห้องเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน ที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดย ดร.กนก ยนต์ชัย ผูhอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิด และมี นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมดังกล่าว ณ หอประชุมศรีประชาสรรค์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท

อ่านเพิ่มเติมที่…………………https://shorturl.asia/50lXZ