การประกวดแข่งขันผลงานดีเด่น ในโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (Education and Community Improvement Center) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำโดยนายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ ECI ของโรงเรียน ได้ร่วมจัดและนำเสนอนิทรรศการ การประกวดแข่งขันผลงานดีเด่น ในโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (Education and Community Improvement Center) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการเป็นตัวแทนของโรงเรียนขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการร่วมมือโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติมที่……..https://shorturl.asia/aZ6h5