การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-sport)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คุณครูเบญจภา นราทิพย์ปทุม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-sport)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
สมาชิกทีมมีดังนี้
เด็กชายสุทธินันท์ มาสม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
เด็กหญิงณัชวดี อ่อนทนงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
เด็กหญิงขวัญจิรา ดีชม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
เด็กชายยศกร ศรีมาตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
เด็กชายชยพล ม่วยเท้ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓

อ่านเพิ่มเติมที่……….https://shorturl.asia/eCAw6