นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทำข้าวกล่องอาหารกลางวันในฝันสุดประหยัด ระดับชั้น ม.ต้น แลุะ ม.ปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
ครูศิรินันท์ สิมากรณ์ ครูชฏินี จูเทศ
ครูสุวัชชา นุ่มสุข และครูเกตุมณี ระดมทอง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทำข้าวกล่องอาหารกลางวันในฝันสุดประหยัด ระดับชั้น ม.ต้น แลุะ ม.ปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
🏆ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ🏆 ผู้เข้าแข่งขันได้แก่
๑. นายณัฐภูมิ แรงทอง
๒. นางสาวปัทมา นพภา
๓. นางสาวณัฐณิชา พวงสมบัติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
❤️ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน❤️ ได้แก่
๑.เด็กหญิงอังคณา แก้วบุญเรือง
๒.เด็กชายเขมณัฐ์ เก่งสาริกิจ
๒. เด็กชายธีร์ธวัช ดุสดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔

อ่านเพิ่มเติมที่……….https://shorturl.asia/wux3E