โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำคณะบริหาร และคณะครูร่วมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โดยโรงเรียนส่งเข้าประกวด ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาและด้านการจัดการเรียนรู้
มีผู้เข้าร่วมประกวด ๓ ท่าน และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
   ๑.ด้านการบริหารจัดการศึกษา
นายวรวิทย์ สุขจุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
🏆รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑
   ๒. ด้านการจัดการเรียนรู้
     ๒.๑ คุณครูปาวียา เอมอ่อน
🏆รับรางวัล ชนะเลิศ และเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค
     ๒.๒ คุณครูกนกวรรณ เพชรไทย
🏆รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒

อ่านเพิ่มเติมที่…….https://shorturl.asia/PH2c9