โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉
คณะครูและนักเรียน
ที่ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

อ่านเพิ่มเติมที่………..https://www.facebook.com/UpcUlitpaiboon