นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เข้ารับรางวัลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เข้ารับรางวัลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมีนักเรียนเข้าประกวด ๒ ทีม
ทีมที่ ๑ อนาคตในมือเรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
ทีมที่ ๒ วัยใสกับประชาธิปไตยในห้องเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด จากกอ.รมน.จังหวัดชัยนาท

อ่านเพิ่มเติมที่……https://shorturl.asia/RmqCO