รับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ระดับ กอ.รมน.ภาค 1 จากจำนวน 26 จังหวัด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เข้ารับรางวัลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เป็นตัวแทน กอ.รมน.จังหวัดชัยนาท ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ระดับ กอ.รมน.ภาค 1 จากจำนวน 26 จังหวัด โดยมี พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติมที่……https://shorturl.asia/xCnAo