รับเกียรติบัตร OBECQA ระดับ ScQA ปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 28 กันยายน 2562 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA กระทรวงศึกษาธิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ