เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

🎉 ประกาศ เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 🎉

อ่านเพิ่มเตมที่……………https://www.facebook.com/UpcUlitpaiboon