การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.2 3 5 6

โรงเรียนเปิดรับสมัครพร้อมมอบตัว ในวันที่ 6 – 10 พ.ค. 2566
ณ ห้องวิชาการ
1.ปพ.1 วุฒิการศึกษาที่ทางโรงเรียนเดิมออกให้ ผลการเรียนไม่ติด o ร มส
2.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
4.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
5.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา
6.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
7.สำเนาบัตรประชาชนของมารดา
8.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
9.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
10.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
11.อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น ถ้ามี
อ่านเพิ่มเติมที่ …………https://www.facebook.com/UpcUlitpaiboon