ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตย์ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล “รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู สู่คุณภาพผู้เรียน ULIT-S Supervision Model”

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตย์ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล “รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู สู่คุณภาพผู้เรียน ULIT-S Supervision Model” จากการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ ระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม…………….https://bit.ly/3eScABs