นางสาวจุฑามาศ หงิมเพ็ง หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เป็นตัวแทนเข้ารับป้าย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑามาศ หงิมเพ็ง หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เป็นตัวแทนเข้ารับป้าย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม…………..https://bit.ly/3TCSVoX