การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามศาสตร์พระราชา ” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “

การดำเนินงานพัมนารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาทางการพัฒนานวัตกรรมภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) ประจำปีงบประมาณ 2565  “ด้านการบริหารจัดการ” ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

รับชม VTR ได้ที่…..https://youtu.be/CiAGHxnaxv0