นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูสู่คุณภาพผู้เรียน ULIT – S Supervision Model

                การนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูสู่คุณภาพผู้เรียน ULIT – S Supervision Model ประเภทนวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ รับชมวีดีทัศน์ คลิ๊กhttp://https://youtu.be/bLlAxBv6DFQ